Sl. No. House Name House Masters
1. Dayaband House Mrs. Azadi
    Mrs. Krishana (Maths)
  Mrs. Manita
    Mrs. Nisha
House Caption Boy Mr. Sahil (Class XII)
  House Caption Girl Miss. Chitrika (Class X)
  Vice Caption Miss. Harshita (Class IX)
     
2. Vivekanand House Mrs. Krishna Kumari (SST)
    Mr. Sunil Kumar (Maths)
    Mrs. Rekha Punia
    Mrs. Reetu Rani
  House Caption Boy Mr. Subham (Class XII)
  House Caption Girl Miss. Anupriya (Class X)
  Vice caption Miss. Sonia (Class X)
     
3. Mahatma Hansraj House Mr. Sunil Yadav (Eng)
    Mrs. Amar Bai
    Mrs. Manju
    Mr. Naveen Kumar
  House Caption Boy Mr. Prashant (Class IX)
  House Capion Girl Miss. Tammana (Class XII)
  Vice Caption Miss. Nancy (Class X)
   
4. Lala Lajpat Rai House Mrs. Sawroop Rani
    Mrs. Monika (Maths)
  Mrs. Santosh Yadav
    Mr. Deepak
  House Caption Boy Mr. Chirag (Class X)
  House Caption Girl Miss. Shivani (Class X)
  Vice Caption Miss. Gargi (Class X)
     
  Activity In-Charge Mrs. Jaishree
    Mrs. Santosh Rani